חוקה למדינת ישראל- מבוא

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל הטילה על האסיפה המכוננת לכונן חוקה למדינת ישראל לא יאוחר מיום ה-1 לאוקטובר 1948. כידוע, מלחמת העצמאות והתנגדויות פוליטיות שונות מנעו את השלמת הליך כינון החוקה עד תאריך זה. בשנת 1950 קיבלה הכנסת את הפשרה שהציג ח"כ הררי לפיה החוקה תיכתב פרקים– פרקים, ובבוא היום יאוגדו כל הפרקים הללו לחוקה שלמה וקוהרנטית. פרקים אלו מכונים חוקי יסוד.

בעשורים הראשונים של המדינה קיבלה הכנסת 9 חוקי יסוד שעסקו בהסדרת מבנה השלטון וסמכויותיו. לדוגמא- חוק יסוד: הממשלה, חוק יסוד: הכנסת, חוק יסוד: השפיטה ועוד. ב-1992 קיבלה הכנסת שני חוקי יסוד שעסקו, לראשונה, במגילת זכויות האדם- חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לאחר שלוש שנים, ב-1995, הכריז בימ"ש העליון על מהפכה חוקתית בפס"ד המזרחי, וקבע שניתן לפסול חוקים של הכנסת אם הם פוגעים בזכויות שנקבעו בחוקי היסוד.

לאורך השנים הוצעו טיוטות שונות של חוקות על ידי אנשי אקדמיה, משפטנים ועוד. הכנסת ה-16 ניסתה לממש את שנקבע בהחלטת הררי והחלה לקיים דיונים על כינונה של חוקה שלמה. יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט, ח"כ מיכאל איתן, כינס ישיבות רבות ודן בנושאים שונים הקשורים לחוקה. בסוף כהונתה של כנסת זו הניחה הוועדה טיוטה מגובשת לצורך המשך העבודה בכנסת ה-17.

לקראת כינונה של הכנסת ה-17, התקבצו מספר אנשי אקדמיה, מדינאים, שופטים, רבנים ואנשי ציבור אחרים, ב- 'מכון לאסטרטגיה ציונית' וניסחו הצעת חוקה שלמה למדינת ישראל. הצעת זו הינה הצעה מפורטת הכוללת את המרכיבים השונים הנחוצים לחוקה. בחוקה ניתן דגש על סעיפי הזהות של מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי, ועל רפורמות משמעותיות בקשר שבין הרשות השופטת לרשויות המחוקקת והמבצעת. חברי צוות החוקה הינם: פרופ' אברהם דיסקין, פרופ' משה קופל, פרופ' ברכיהו ליפשיץ, השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן, הרב דן בארי, ד"ר יצחק קליין, עו"ד יואל גולובנסקי וישראל הראל.

ביולי 2006 הגיש המכון לאסטרטגיה ציונית לנשיא המדינה ולכנסת את הצעת החוקה שלו הקרויה: "חוקה למדינת ישראל". צוות החוקה ליווה את הדיונים שניהלה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ה-17, בראשותו של ח"כ מנחם בן ששון. לאורך השנה הוגשו מספר ניירות עמדה, וחברי הצוות היוו גורם דומיננטי בוועדה, במיוחד בדיונים האינטנסיביים שהתנהלו בדבר סעיפי הזהות של המדינה.

בפרק זה תוכלו למצוא סקירה קצרה לגבי סוגי חוקות אפשריות והנושאים המרכזיים המטופלים על דרך הכלל בחוקה על ידי פרופ' אברהם דיסקין, תוצג הצעת החוקה של המכון לאסטרטגיה ציונית וינותחו עיקריה, תוצג הפעילות המרכזית של צוות החוקה בכנסת ה-17, פרוטוקולים עיקריים ואף רשימה ביבליוגרפית בסיסית בענייני חוקה.

מבוא/פרופ' אבי דיסקין

הצעת המכון לאסטרטגיה ציונית